ΚΟΚΚΟΛΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

ΚΟΚΚΟΛΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 4-6
Ν.ΚΟΣΜΟΣ Αττικής 11745
Τηλέφωνο: 2109217841
Fax: 2109216054